LOL Prank 2 počinje!!


LOL te ponovo poziva da se priključiš najvećem nagradnom takmičenju u prank-ovanju!! Prvo pogledaj kako Stuberi prank-uju, a zatim ti prank-uj prijatelja, prijateljicu, devojku, dečka, mamu, tatu, sestru, brata, pa i baku…ma sve ih prankuj zajedno!! Share the Fun počinje!!
Snimi prank u kome prankuješ što veću ekipu i postavi ga na sajt lolpranks.net, a zatim pozovi ekipu da glasa za tebe! Od svih prijava pristiglih za vrijeme trajanja konkursa, žiri će odabrati tri najbolje prijave koje osvajaju:

1. Nagrada za prvo mesto je XPLORER BOARD CITY 6,5” CRNI. Prvo mesto osvaja 4 Hoverboarda
2. Nagrada za drugo mesto je DJI Phantom 2 Zenmuse H4-3D Edition V2
3. Nagrada za treće mesto je GoPro HERO4 Black Edition kamera


Neka prank-ovanje počne!

"PRAVILA KONKURSA „LOL PRANKS“


1. NAZIV, SEDIŠTE I DRUGI BITNI PODACI U POGLEDU ORGANIZATORA KONKURSA
Organizator LOL Pranks konkursa je Soko Štark d.o.o. Bulevar Peka Dapčevića 29, 11010 Beograd (u daljem tekstu: Organizator), a prema agenciji za marketing i tržišne komunikacije Media S, Bulevar oslobođenja 61, 11000 Beograd (u daljem tekstu: Agencija) koja je nadležna za realizaciju LOL Pranks konkursa.

2. NAZIV, VREME TRAJANJA I SVRHA KONKURSA
U svrhu promocije Organizatora ovim putem javno objavljuje Pravila za nagradni konkurs pod nazivom “ LOL PRANKS 2” (u daljem tekstu: Konkurs), koji će biti organizovan na internetu www.lolpranks.net u skladu sa odredbama ovih Pravila i propisa kojima se uređuje javno obećanje nagrade. Konkurs počinje 07.04.2017. godine i završava se 30.04.2017. godine. Učesnici mogu početi sa slanjem prijava radi učešća na Konkursu 07.04.2017. godine u 09:00 časova, pa sve do 30.04.2017. godine u 16:59 časova.

3. MESTO ORGANIZOVANJA KONKURSA
Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije.

4. OPIS KONKURSA I USLOVI UČESTVOVANJA U NJEMU
Pravo učešća u nagradnom konkursu imaju svi punoletni korisnici internet mreže država organizovanja konkursa. Zadatak Učesnika Konkursa je da na www.lolpranks.net websajt organizatora (u daljem tekstu: Websajt Organizatora) okači PRANK video. Prank je šaljivi, zabavni trik ili šala kreirana u formi videa.
U poslatoj prijavi pošiljalac pranka može biti isključivo stvarna osoba, sa stalnim prebivalištem na teritoritorijama koje su navedene u tački 3.
Prijava radi učešća na Konkursu se vrši postavljanjem prijave u vidu video materijala na Websajt Organizatora, kojom prilikom se stiče mogućnost aktivnog učestvovanja i svojstvo Učesnika na Konkursu („Učesnik“).
Na Konkursu mogu učestovati isključivo fizička lica, bez obzira na državljanstvo, sa uredno prijavljenim prebivalištem na teritorijama u tački 3, sa navršenih 18 (osamnaest) godina života ili više (u daljem tekstu: Učesnici). Iz učešća na Konkursu isključeni su zaposleni kod Organizatora i Agencije, kao njihovi bliski srodnici (roditelji, supružnik, deca, sestre i braća).
Učesnik Konkursa svojom prijavom obavezuje se da:
- dostavi sledeće lične podatke:
(i) lično ime i prezime;
(ii) adresa prebivališta;
(iii) datum rođenja;
(iv) pol;
(v) e-mail adresa;
(vi) korisnički broj mobilnog telefona.
- Sadržaj objava tokom ispunjavanja objava ne sme da sadrži konkurentske brendove FMCG industrije, duvanske ili industrije alkoholnih pića, niti na bilo koji način da objave sadrže promociju nekog drugog brenda osim Najlepših želje LOL čokolade;
- Komunikacija u video radovima ne sme biti uvredljiva i da urušava imidž brenda i kompanije.
- Organizator izričito preporučuje Učesnicima da tokom snimanja video radova ne preduzimaju nikakve aktivnosti koje mogu da ugroze njegovu i tuđu sigurnost.
- U slučaju da tokom snimanja videa dodje do neželjenih povreda, koje ugrožavaju Učesnikovu ili tuđu sigurnost, uzrokovanih delovanjem Učesnika ili drugih trećih lica, Organizator odnosno Agencija ne preuzimaju odgovornost.
Organizator konkursa zadržava pravo da Učesniku konkursa traži dodatne informacije. Organizator zadržava pravo da sa Konkursa isključi onu prijavu kojom se krše ova Pravila Konkursa, zakonski propisi, za koju proceni da na bilo koji način ugrožava zdravlje učesnika, koja je protivna javnom moralu ili na drugi način narušava privatnost i pristojnost, ili šteti ugledu i časti Organizatora, Agencije ili trećeg lica.
Učestvovanjem u takmičenju, učesnici su saglasni sa Pravilima i odlukama Organizatora koje su konačne i obavezujuće u svim stvarima vezanim za ovo takmičenje.

5. NAČIN OBJAVE MATERIJALA UČESNIKA NAGRADNOG KONKURSA
Materijali postavljeni od strane učesnika nagradnog konkursa se postavljaju na website. Organizator može da diskvalifikuje svako neprimereno učestvovanje. Materijal je vidljiv na website-u tek pošto prođe administraciju sadržaja.

6. NAČIN I POSTUPAK UTVRĐIVANJA DOBITAKA ODNOSNO DODELE NAGRADA
Od svih prijava pristiglih za vreme trajanja konkursa, stručni žiri koji imenuje Organizator odabraće tri najbolje prijave. Kriterijumi za odabir su najveći broj pozitivnih glasova i kreativnost samog videa koju ocenjuje stručni žiri. U pozitivne glasove se ubiraju “LOL” i “WOW” poeni, dok se “rukavica” racuna kao negativan poen. “LOL” glasovi nose dva poena, “WOW” jedan poen, dok svaka “rukavica” oduzima jedan poen. Njihovim zbrajanjem se dobija konačna cifra koju će žiri uzeti u obzir prilikom odabira pobedničkih video radova.

Ukupno se dodeljuju 3 nagrade. Nagrade su:
1. Nagrada za prvo mesto je 4 Hoverboarda - Xplorer Hoverboard City 6,5"
2. Nagrada za drugo mesto Dron - DJI Phantom 2 Zenmuse H4-3D Edition V2
3. Nagrada za treće mesto je GoPro kamera - HERO4 Black Edition - CHDHX-401

7. NAČIN I ROK PREDAJE NAGRADA
Organizator će na FB Stranici Organizatora objaviti rezultate izbora žirija i podatke Autora pobedničkih prijava.
Organizator će po završetku konkursa, uručiti nagrade za prva tri mesta. Organizator će pobedniku dostaviti nagradu u roku 30 dana od dana obaveštavanja dobitnika.
Učesnik koji dobije nagradu će biti kontaktiran od strane Organizatora putem podataka koje je ostavio prilikom registracije.
Pobednik je obavezan da ostavi tačne podatke. U suprotnom Organizator neće biti u obavezi da dodeli nagradu.
Prilikom obaveštavanja, Organizator će obavestiti pobednika o datumu iskorišćavanja nagrade. Prilikom preuzimanja nagrade, pobednik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid ličnog dokumenta iz kojeg je vidljivo ime i prezime lica. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da potencijalni pobednik nema istovetne podatke kao na website-u nagrada će se dodeliti sledećem korisniku.
Ukoliko pobednik Takmičenja postupi suprotno ovim obavezama, odnosno ne pruži potrebne podatke prilikom preuzimanja nagrade, Organizator nije u obavezi da mu dodeli nagradu, i u tom slučaju se nagrada dodeljuje drugoplasiranom.
Učesnici koji učestvuju u takmičenju ne mogu zahtevati nagrade u većim količinama ili drugačije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora.
Dobitnik može biti isključivo punoletna osoba.

8. ŽALBE I REKLAMACIJE
Sve žalbe i reklamacije rešava Organizator Konkursa. U slučaju osnovanih žalbi Organizator se obavezuje da će ih u što kraćem roku otkloniti i o tome obavestiti učesnike.

9. DISKVALIFIKACIJA IZ NAGRADNOG KONKURSA
Organizator zadržava pravo da, bez ikakvog prethodnog obaveštenja, isključi Učesnika iz daljeg učešća na Konkursu i/ili ne dodeli nagradu, ukoliko je u međuvremenu osvoje, odnosno zahteva povraćaj nagrade, ukoliko utvrdi da: Učesnik ne ispunjava uslove i kriterijume za učešće; Učesnik dao nepotpune odnosno netačne lične podatke, odnosno dostavio netačnu ili nepotpunu dokumentaciju koja se od njega zahtevala, u smislu ovih Pravila; Ukoliko Učesnik ne poštuje odnosno prekrši bilo koju odredbu ovih Pravila; Ukoliko Organizator oceni da učešće nekog od Učesnika nije moguće ili poželjno, prema sopstvenoj slobodnoj proceni, kao i u drugim slučajevima propisanim ovim Pravilima; Učesnici koji su dali netačne, nepotpune ili tuđe podatke, odnosno povredili prava trećih lica, vlasnika ovih podataka ili vlasnika bilo kojih prava na fotografiji, isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka odnosno povredu prava, dok Organizator i/ili Agencije neće biti odgovorne za takav slučaj ni na koji način i ni pod kakvim okolnostima; Ukoliko Učesnici objave sadržaj koji nije u skladu sa imidžom brenda i kompanije, Organizator zadržava pravo da te Učesnike isključe iz daljeg konkursa.

10. PUBLICITET
Učesnici koji pošalju prijavu na Web sajt organizatora, prihvatanjem ovih Pravila Konkursa, izričito se saglašavaju i sa sledećim:
- njihovo ime i adresa (samo uz navođenje naselja) Organizator i/ili Agencija mogu, bez ikakvih dodatnih uslova i/ili davanja, objaviti, ali samo i isključivo u vezi sa Konkursom;
- da se o učesnicima konkursa može sačiniti video, audio, fotografski i/ili filmski zapis, te da takav video, audio, fotografski, filmski odnosno drugi zapis Organizator i/ili Agencija mogu u celosti ili u delovima koristiti, javno emitovati, javno prikazivati, bez obzira na vrstu medija i broj emitovanja i bez ikakvog vremenskog, teritorijalnog ili drugog ograničenja; da takav zapis mogu prerađivati, modifikovati,uklapati ili na drugi način menjati; odnosno na drugi način koristiti za potrebe preporuke proizvoda i usluga Organizatora odnosno za njegovo oglašavanje, bez bilo kakve posebne naknadne saglasnosti autora, dodatnih davanja, plaćanja i/ili protivusluge, uz obavezu poštovanja moralnih prava autora i važećih zakonskih propisa.
- svojim učešćem izričito prihvataju odredbe ovih Pravila u celosti.
Učešće na Konkursu, slanjem video prijave na web sajt organizatora i dostavljanje ličnih podataka je dobrovoljno i ne smatra se obradom podataka u smislu Zakona o zaštiti podataka ličnosti. U svakom slučaju, Prihvatanjem ovih Pravila Konkursa, svaki Učesnik prihvata da njegove lične podatke sadržane u poruci poslatu administratoru Broja Organizatora, Organizator može prikupiti i čuvati na području Republike Srbije, uz zadržavanje na ovoj teritoriji, odnosno preduzimati druge neophodne radnje u smislu pozitivnih propisa. Prava i obaveze koje je Organizator stekao na osnovu ovih Pravila Konkursa istovremeno se odnose i na Agenciju. Organizator izjavljuje da prikupljeni lični podaci Učesnika neće bi stavljeni na raspolaganje trećim licima, niti će se na drugi način koristiti osim za potrebe dodele nagrada na Konkursu, te u skladu sa ovim Pravilima Konkursa, kao i u skladu sa zakonom. Svaki Učesnik ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni Organizatoru, tražiti njihovu izmenu ili brisanje, povući svoj pristanak u vezi sa podacima ili učešćem na Konkursu, pod uslovima i u skladu sa zakonom. Zahtev za preduzimanje ovih radnji podnosi se Agenciji u pisanoj formi, poštom na adresu sedišta ili elektronskom poštom na adresu: [email protected]

11. POREZI
Obavezu plaćanja poreza na Pobedničku nagradu (porez na dohodak građana dobitkom) preuzima Organizator, a druge eventualne poreske obaveze padaju na teret dobitnika. Dobici osvojeni na Konkursu ne mogu se zameniti za gotov novac ni druge pogodnosti, niti se mogu prenositi na treća lica.

12. REŠAVANJE SPOROVA
U slučaju spora između Organizatora i učesnika nagradnog konkursa nadležan je sud u Beogradu.

13. PREKID NAGRADNOG KONKURSA
Nagradni konkurs se može prekinuti jedino u slučaju više sile, o čemu će učesnici odmah biti obavešteni putem pisanog obaveštenja na Smoki profilima putem društvenih mreža kao i na web stranici.

14. ODGOVORNOSTI
Organizator ne preuzima odgovornost za:
- Sadržaj materijala učesnika, postavljenih na nagradnom konkursu, i bilo koje neželjene posledice koje ovi materijali mogu prouzrokovati, kako učesnicima tako i trećim licima, uključujući, ali se ne ograničavajući na povrede i bilo koje druge neugodnosti nastale usled učešća u samom nagradnom konkursu;
- Organizator i Agencija ne snose odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na Konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa Konkursom koji nisu pod direktnom kontrolom Organizatora odnosno Agencije.
- Organizator i Agencija ne snose odgovornost za probleme koji mogu nastati prilikom prijave za učešće na Konkursu ili druge probleme nastale iz tehničkih ili sličnih razloga koji mogu nastati tokom ili u vezi sa Konkursom ((ne) funkcionisanje interneta, kao i posledice (ne)funkcionisanja) bez obzira na razlog (ne) funkcionisanja;
- (ne) istinitost podataka koje učesnici ostavljaju;
- Bilo kakve posledice koje su nastale kao posledica pogrešne upotrebe ili zloupotrebe uslova Konkursa od strane Učesnika u Konkursu ili trećih osoba,
- Neželjene posledice koje su Učesnici pretrpeli zbog učešća u Konkursu, ili tokom ispunjavanja izazova prijatelja.
Slanjem prijave na Web sajt organizatora, Autor izjavljuje i garantuje da je isključivi nosilac svih autorskih prava na postavljenoj fotografiji, te da nema nikakvih autorskih i srodnih prava ili potraživanja trećih lica na istoj, i da je Autor isključivo ovlašćen na davanje saglasnosti na njeno korišćenje, upotrebu odnosno raspolaganje saglasno Pravilima ovog Konkursa. Organizator i/ili Agencija ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve sporove vezane za vlasništvo, odnosno vezano za autorska prava nad fotografijama koje Autor pošalje na Broj Organizatora radi učešća na Konkursu. U slučaju da Autor najoriginalnije priče dostavi sadržaj, a da nad istim nije nosilac autorskog prava ili na drugi način zloupotrebi, povredi odnosno zanemari prava trećih lica, Organizator odnosno Agencija za takav slučaj ne snose nikakvu odgovornost.

15. PRAVO IZMENE OPŠTIH PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
Organizator zadržava pravo da izmeni period Trajanja Konkursa, prekine ili obustavi dalju realizaciju Konkursa, u bilo koje doba i prema sopstvenom nahođenju. Za Vreme prekida Konkursa, kao i u slučaju obustave, Organizator se oslobađa svake dalje obaveze prema Učesnicima. Organizator zadržava pravo da izmeni ova Pravila, prema sopstvenom nahođenju. Sve takve izmene, prekidi ili obustave biće objavljene na FB Stranici Organizatora bez odlaganja.

16. NADLEŽNOST U SLUČAJU SPORA
U slučaju spora između Organizatora/Agencije i Učesnika na Konkursu, nadležan je sud sa sedištem u Beogradu.